Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Afbeeldingen en producten
Artikel 5 - Overeenkomst
Artikel 6 - Levering en uitvoering
Artikel 7 - Gebreken, foutieve levering, herroepingsrecht
Artikel 8 - Prijs
Artikel 9 - Klachten
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 - Geheimhouding
 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
OOGvangers
Adres: Beukenlaan 10, 6598 AS, Heijen
E-mailadres: info@oogvangers.nl
KvK-nummer: 81799861
Btw-identificatienummer: NL003604787B95

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die OOGvangers uitvoert

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OOGvangers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OOGvangers en de opdrachtgever.
2.2. De algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden onderaan de website van OOGvangers (www.oogvangers.nl).
2.3.  Voordat een overeenkomst via een offerteaanvraag wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. OOGvangers en de opdrachtgever zullen dan in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Particulieren en bedrijven kunnen altijd vrijblijvend een offerteaanvraag doen, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en (in hoeverre het van toepassing is) het materiaal, geldigheidsduur van de aanbieding en eventuele speciale voorwaarden die mogelijk gelden.
3.3. OOGvangers heeft het recht om een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3.4. Afbeeldingen geplaats in het portfolio dienen slechts ter illustratie en inspiratie. Wegens privacy verklaringen of auteursrecht is het mogelijk dat het exacte ontwerp niet aan iedereen kan worden aangeboden.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of offerteaanvragen.
3.6. Het aanbod op de website biedt een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als OOGvangers gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. OOGvangers is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
3.7. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en producten
4.1. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen en overige gegevens (productbeschrijving, afmetingen, kleuren, etc) van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, omdat kleur- en structuurverschillen kenmerkend zijn voor dit soort materialen.
4.3. Eén van de gebruikte materialen is hout. Dit is een natuurlijk product en kan krom trekken. Bij het plaatsen door opdrachtgever van de houten producten voor binnengebruik in een buitenruimte kan OOGvangers niet aansprakelijk gesteld worden voor verweer, kromtrekken of een ander gebrek, daar dit materiaal niet voor langdurig buitengebruik geschikt is.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1. Een overeenkomst voor één van de producten in de webshop komt tot stand nadat de opdrachtgever de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een overeenkomst voor een maatwerkopdracht wordt gesloten nadat OOGvangers een schriftelijk akkoord heeft gekregen op de offerte van opdrachtgever. 
5.2. Nadat de overeenkomst via de website of middels schriftelijke goedkeur op de offerte tot stand is gekomen, stuurt OOGvangers de opdrachtgever via e-mail een orderbevestiging. 
5.3. Nadat er een overeenkomst is gesloten tussen OOGvangers en de opdrachtgever is het niet meer mogelijk om deze te annuleren.
5.4. Bestellingen middels de webshop worden pas in productie genomen zodra de betaling is voldaan.
5.5. Indien de overeenkomst middels een aankoop in de webshop tot stand komt, treft OOGvangers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en draagt zorg voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, neemt OOGvangers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.

Artikel 6. Levering en uitvoering
6.1 Opdrachtgever kan kiezen om de producten op te halen of te laten verzenden via pakketpost.
6.2.  Producten die verzonden worden, zullen zo goed mogelijk beschermd worden. Mocht het product fragiel zijn, dan zal OOGvangers extra voorzorgmaatregelen treffen. 
6.3. De door OOGvangers opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
6.4. OOGvangers streeft ernaar om de levertijd zo kort mogelijk te houden, maar kan hierop terugkomen bij een van de volgende gevallen:
a. Een fout in het ontwerp waardoor de lasermachine deze niet goed inleest
b. Een defect in de lasermachine
c. De materialen voor productie zijn niet op voorraad en niet direct leverbaar
6.5 De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het adres dat de opdrachtgever aan OOGvangers heeft doorgegeven.
6.6. Bij levering via pakketpost is OOGvangers niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.
6.7. Verzenden per post is voor risico van de opdrachtgever. OOGvangers is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.
6.8 Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, zal er met OOGvangers een afspraak moeten worden gemaakt.
6.9. Bij bestellingen middels de webshop wordt de hoogte van de verzendkosten apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Bij verzenden van maatwerkopdrachten zullen eventuele verzendkosten in de offerte worden opgenomen.

Artikel 7 Gebreken, foutieve levering, herroepingsrecht
7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen drie dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden meegedeeld aan OOGvangers
7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van OOGvangers geen enkel recht meer geldend maken. 
7.3 Conform de wet 'Kopen op afstand' heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen zonder opgave van redenen, mits ongebruikt, onbeschadigd, onveranderd en voorzien van originele verpakking in verband met de kwetbaarheid van de producten. OOGvangers zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product (indien onbeschadigd!) reeds betaalde gelden restitueren. 
7.4.  Artikel 7.3. geldt niet in geval van gepersonaliseerde producten of maatwerk producten. Deze vallen buiten het herroepingsrecht.
7.5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op basis van lid 3 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 8. Prijs
1. Vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief 21,00% btw.
2. Geoffreerde kortingen en aanbiedingen zijn geldig tot de vastgestelde einddatum.
3. Mocht er na een akkoord op een offerte toch een verandering plaatsvinden die invloed heeft op de afgesproken prijs, heeft OOGvangers het recht om eventuele meerkosten in rekening te brengen en eventuele reeds ingekochte specifieke materialen door te belasten. 

Artikel 9. Klachten
9.1. Klachten kunnen bij OOGvangers gemeld worden middels een mail te sturen naar info@oogvangers.nl. 
9.2. OOGvangers beantwoord ingediende klachten binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OOGvangers binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.4. Klachten betekenen niet dat de betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt opgeschort.
9.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door OOGvangers, zal OOGvangers de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren..

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. OOGvangers is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
10.2. De productkleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de opdrachtgever kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. OOGvangers is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
10.3. OOGvangers is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product of omgeving, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de toepassing van het betreffende product.
10.4. OOGvangers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. Indien OOGvangers om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OOGvangers.

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht kan OOGvangers niet gehouden worden tot vergoeding van de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade, behoudens en voor zover OOGvangers als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door OOGvangers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van OOGvangers mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, foto's en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. OOGvangers en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 14. Betaling
14.1. De opdrachtgever kan het via de website bestelde product betalen middels iDEAL of baknoverschrijving. Deze producten worden in productie genomen zodra de betaling is ontvangen.
Overeenkomsten gesloten middels een goedgekeurde offerte dienen betaald te worden conform instructies in de betreffende offerte.